BENELUX VERDRAG INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM PDF

Nieuw Benelux-Verdrag Korte terugblik: Het eerste Verdrag tussen de Benelux-landen tot instelling van de Benelux Economische Unie werd in ondertekend voor een tijdvak van vijftig jaar. Tijdens de daaropvolgende jaren en meer nog na de totstandbrenging van de Europese Unie werd de focus van de Benelux-samenwerking verlegd naar de uitbouw van andere beleidsterreinen in een voortdurend veranderende internationale context. Minder instellingen In het nieuwe Verdrag is het aantal structuren verminderd en dus vereenvoudigd. Externe relaties Het Verdrag voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de Benelux-landen om samen te werken met andere Europese lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden van die landen.

Author:Zololmaran Zulkikora
Country:Cambodia
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):10 January 2007
Pages:365
PDF File Size:18.70 Mb
ePub File Size:13.82 Mb
ISBN:701-7-63150-533-6
Downloads:68966
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DaigalBenelux merkenrecht wijzigt op 1 maart Benelux merkenrecht wijzigt op 1 maart Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom merken en tekeningen of modellen Het Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom merken en tekeningen of modellen wordt aangepast aan de Europese merkenrichtlijn van Ons land heeft als laatste van de drie Benelux-landen ingestemd met het wijzigingsprotocol van 11 december , zodat de wijzigingen van kracht kunnen worden op 1 maart We stippen enkele veranderingen aan het Benelux merkenrecht aan.

Een grafische weergave is niet langer nodig om een merk te kunnen deponeren. Merken kunnen voortaan ook anders dan grafisch worden weergegeven. Minder conventionele merktypen, zoals bijvoorbeeld klankmerken, worden hierdoor makkelijker mogelijk. De merkhouder kan voortaan optreden tegen een gemachtigde of een vertegenwoordiger die het merk zonder zijn toestemming aanvraagt of gebruikt.

De specifieke uitsluitingsgronden voor vormmerken kunnen ook gelden voor andere kenmerken van de waren.

De weigeringsgronden voor een merkaanvraag verruimen. Hierdoor wordt de samenloop van merken met beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen beter beschermd. De rechten van de merkhouder versterken op verschillende punten. Hij kan optreden tegen het gebruik van het merk als handels- of bedrijfsnaam of een deel daarvan, tegen het gebruik van het merk in vergelijkende reclame, tegen namaakgoederen in transit en tegen voorbereidende handelingen bij een dreigende inbreuk.

De merkhouder kan trouwens verhinderen dat zijn merk een soortnaam wordt door van uitgevers van woordenboeken te eisen dat die vermelden dat het om een ingeschreven merk gaat. Tegenover die versterking van de rechten van de merkhouder staat de uitbreiding van de beperkingen en de verweermiddelen.

De merkhouder kon tot nu niet optreden tegen gebruik van beschrijvende tekens, voortaan kan hij evenmin optreden tegen gebruik van niet-onderscheidende tekens. De voorwaarden voor refererend gebruik worden aangescherpt. En de verweerder kan van de eisende partij die zich op een ouder merk beroept voortaan eisen dat die het instandhoudend gebruik daarvaan aantoont in de periode voor de aanvraag van het jongere merk, en niet alleen — zoals nu het geval is — in de periode voor het instellen van de vordering.

Om de inschrijving van merken in de ganse Europese Unie te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren, worden enkele procedurele regels aangepast. Op die manier zijn ze gelijklopend met de regels voor andere merkensystemen in de EU. Tot slot komt er ook een duidelijk onderscheid tussen certificeringsmerken en collectieve merken. En wordt duidelijk vastgelegd welk recht van toepassing is op merken en tekeningen of modellen als vermogensbestanddeel.

INSIDE THE SPACESHIPS GEORGE ADAMSKI PDF

Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom (merken)

Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Onverminderd de bepalingen van het gemene recht, kan een geslachtsnaam als merk dienen. Artikel 2. Verkrijging van het recht Onverminderd het uit het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag voortvloeiende recht van voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied Benelux-depot of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau internationaal depot. Rangorde van het depot Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Depot Het Benelux-depot van merken geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Bureau, met inachtneming van de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten.

HANDLEIDING FRONTPAGE 2003 PDF

Benelux merkenrecht wijzigt op 1 maart 2019

.

ACTINOBACILLUS SEMINIS PDF

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

.

LONGNECKER ANESTHESIA PDF

Benelux Verdrag IE

.

Related Articles